معامله ارزی

يک معامله ارزی عبارتست از تبديل يک پول به پول ديگر،برای مثال اگر يک جهانگرد در کشور مابرای رفع احتياجات خود مقداری دلار دربازار ارزی کشورفروخته و ريال تهيه کند اين عمل وی يک معامله ارزی است.

نرخ ارز

رابطه برابری پول ملی ويا ارزش پول ملی درمقابل پولهای بيگانه(اسعار) را نرخ ارز (Exchange Rate) می گويند.

روشهای تعيين نرخ ارز

نظام نرخ ثابت يا نرخ واحد (Fixed Exhange Rate System)

دراين روش يک نرخ برابری رسمی برای پول ملی دربرابر اسعار بيگانه درنظر گرفته می شودو مورد حمايت قرار می گيرد.اين روش وقتی ميسر است که ذخاير طلا و ارز کشور قابل ملاحظه باشدووضععمومی اقتصادی چنان باشد که ارزهای خارحی را يه وسيله انگيزه های اقتصادی جذب کند.

نظام نرخهای متعدد يا چند نرخی (Multi Exchange Rate System)

دراين روش بخشهائی که مورد حمايت دولت هستند با نرخ ترجيحی و بقيه بانرخ تبعيضی ارز دريافت می کنند.

نظام نرخ شناور ارز (Floating Exchange Rate System)

دراين روش که به نرخ مواج ارزنيز موسوم است نرخهای ارز متغيرندو به مقتصای بازار عرضه و تقاضا تعيين می شوند.دراين روش اگرچه نرخهای برابری واقع بينانه تر از ساير روشهاست ولی ثبات کمتری وجوددارد.

حق برداشت مخصوص (Special Drawing Right)

يک واحد پول بين المللی است که در اواخر دهه ۶۰ بوسيله صندوق بين المللی پول ايجاد شدو به عنوان واحد محاسبه مورد استفاده قرار می گيرد.

والور (Value Date)

والور در معاملات ارز عبارتست از تاريخی که درآن می بايست وجوه پرداخت يا دريافت گردد.

انواع نرخ ارز

نرخهای ارز دز معاملات نقدی (Spot Transactions)

نرخهای ارز درمعاملات سلف (Forward or Outright Transactions)

نرخهای ارز درمعاملات تعويضی (Swap Transactions)

نرخهای ارز درمعاملات سررسيد يک روز بعد (Value Tomorrow)

نرخهای ارز درمعاملات سررسيد روز جاری (Value The Same Day)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معاملات تبديل نقدی

 معاملاتی هستند که به سررسيد ۲روز کاری بعد ازتاريخ مذاکره وتوافق انجام می شوند. برای تعيين نرخ در اين معاملات دوروش وجوددارد :

۱- روش مستقيم : دراين روش يک يا صدواحدپول خارجی برحسب پول داخلی بيان می شود.(Direct Quotation)

۲- روش غيرمستقيم: دراين روش ارزش پول داخلی برحسب ارز خارجی (عموما دلار)محاسبه وبيان می شود.(Indirect Quitation) در اين روش اکثرا ارزش يک دلاربرحسب  اسعار بيان می شود اما درمورد بعضی اسعار مانند ليره انگليس،دلار کانادا و چند ارز ديگر اين قاعده به عکس است و ارزش يک واحد ازاين ارزهابرحسب دلار عنوان می شود.

نرخهای متقابل (Cross Rates)

گاهی لازم است ارزش يک ارز بر حسب ارز ديگر غير دلار بيان شود مثلا فردی به بانک مراجعه کند و درمقابل فرانک سوئيس، مارک بخواهد.فرض کنيد نرخ ارز در روز مورد نظر به شرح زير باشد:

نوع ارز                  نرخ خريد                 نرخ فروش
--------               -------------             -------------
مارک                   ۰۲۰۰/۲                     ۰۲۱۰/۲
فرانک سوئيس       ۸۶۶۰/۱                     ۸۶۷۰/۱

در اين حالت نرخها را ضربدری بر هم تقسيم ميکنيم :

ارز                        خريد                                     فروش
-----                 ----------------------------       -----------------------------------
مارک                ۰.۹۲۳۳=۲.۰۲۱۰ / ۱.۸۶۶۰      ۰.۹۲۴۲=۲.۰۲۰۰ / ۱.۸۶۷۰

نکته قابل توجه اين است که اگر يکی از ارزها جزو آن دسته باشد که ارزش آن بر حسب دلار بيان شود، نرخها اوليه را عمودی در يکديگر ضرب می کنيم.

نرخهای شروع و خاتمه کار

نرخهائی که توسط معامله گران به محض گشايش بازار ارز عنوان می شوند را نرخهای افتتاحی يا (Opening Rates) و نرخهائی که در پايان روز کاری در هربازار ارز عنوان می شوند را نرخهای اختتامی يا (Closing Rates) می نامند.

در ادامه نرخهای ارز در معاملات سلف را بررسی خواهيم کرد.

منتظر نظراتتان هستم.

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 23:20  توسط منصور صادقی |